Floréac-pijltje

1. Definities

1.1. Verkoper of Leverancier:  degene die aan de Koper zaken levert, voor de Koper diensten verricht dan wel met de Koper is overeengekomen om zulks te doen, evenals degene aan wie de Koper een opdracht van andere aard heeft verstrekt.

1.2. Koper: de handelsvennootschappen van de Floré-groep, zowel individueel (“Koper”) als collectief (“Kopers”). De handelsvennootschappen van de Floré-groep zijn op vandaag :

In Nederland:
Moterra International BV
Maatschappelijke zetel op TPW2  – Venus 337; 2675  LP Honselersdijk – Nederland
Kvk nummer 27226060  –  BTW NL 0077 58 510B01
www.moterra.com

In België:
Floréac NV – divisie Handel en Distributie
maatschappelijke zetel op Beerveldse Baan 4; 9080 Lochristi – België
BTW BE 0421 712 250 RPR Gent, afd. Gent
www.floreac.com

Van zodra een nieuwe handelsvennootschap wordt opgericht dan wel in de Floré-groep wordt opgenomen, dan worden deze algemene inkoopvoorwaarden van rechtswege van toepassing op alle activiteiten van deze nieuwe vennootschap.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen, prijsoffertes, opdrachten, facturen, overeenkomsten en rechtshandelingen tussen de Leverancier en de Koper met betrekking tot:

 • alle leveringen van sierteeltproducten en aanverwante zaken (koop-verkoop)
 • alle geleverde diensten mbt sierteeltproducten en aanverwante
 • alle opdrachten die door de Koper aan de Leverancier werden gegeven
 • productontwikkeling en pre-levering afspraken

2.2. Van de algemene inkoopvoorwaarden kan enkel worden afgeweken door een schriftelijke overeenkomst die door zowel de Koper als de Leverancier werden ondertekend.

2.3. Door het overmaken van een aanbod en/of het aanvaarden van een bestelling van de Koper aanvaardt de Leverancier de algemene inkoopvoorwaarden van de Koper zonder voorbehoud. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Leverancier wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

2.4. De algemene inkoopvoorwaarden kunnen in verschillende talen worden opgesteld. Evenwel is de Nederlandstalige versie de enige bindende versie en dienen de anderstalige versies als vrije vertalingen aanzien te worden. Bijgevolg prevaleert de Nederlandstalige versie in geval van tegenstrijdigheid tussen de verschillende versies van de algemene inkoopvoorwaarden.

2.5. De algemene inkoopvoorwaarden hebben een aanvullende werking : in geval van tegenstrijdigheden met de bijzondere commerciële voorwaarden en/of de logistieke voorwaarden van de Koper, geldt volgende hiërarchie : de bepalingen van de bijzondere commerciële voorwaarden hebben voorrang op de bepalingen van de logistieke voorwaarden, en de bepalingen van de logistieke voorwaarden hebben voorrang op de bepalingen van de algemene inkoopvoorwaarden.

3. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1. Alle aanbiedingen en offertes van de Leverancier zijn bindend en onherroepelijk. Tevens zijn de afmetingen, kenmerken en overige gegevens met betrekking tot de te koop aangeboden goederen bindend.

3.2. Een overeenkomst als gevolg van een offerte/aanbod van de Leverancier komt tot stand op het ogenblik van de verzending van een schriftelijke aanvaarding van de offerte/aanbod door de Koper. Wanneer de Koper een order plaatst of bestelbon bezorgt zonder dat daar een offerte van de Leverancier aan voorafging, komt de overeenkomst tot stand op het ogenblik dat de Leverancier het order of de bestelbon ongewijzigd en schriftelijk bevestigt of, indien een schriftelijke bevestiging uitblijft, op het ogenblik dat de Leverancier het order of de bestelbon begint uit te voeren.

4. Prijzen en betaling

4.1. De overeengekomen prijs is vast. De prijs is genoteerd in EURO, excl. BTW maar inclusief alle taksen.

4.2. Tenzij anders vermeld in de bestelbon/order van de Koper of tenzij schriftelijk anders overeengekomen in de bijzondere commerciële voorwaarden, heeft de Koper de keuze tussen volgende 2 betalingstermijnen :

 • een betalingstermijn van 60 (zestig) dagen met ingang van de factuurdatum.
 • Een betalingstermijn van 14 (veertien) dagen met ingang van de factuurdatum, in welk geval aan de Koper een korting van 2% wordt toegekend op het factuurbedrag.

4.3. De betaling door de Koper impliceert geenszins de instemming van de Koper dat de geleverde goederen en/of verstrekte diensten in overeenstemming zijn met de voorwaarden van de overeenkomst. Door de betaling doet de Koper geen afstand van gelijk welk recht dat voortvloeit uit de overeenkomst en/of de algemene inkoopvoorwaarden.

4.4. De Koper heeft het recht om zonder enige kennisgeving bedragen –uit welke hoofde ook- verschuldigd aan de Leverancier (of aan een andere vennootschap behorende tot dezelfde groep als de Leverancier) te verrekenen met bedragen –uit welke hoofde ook-  die zij te vorderen heeft op de Leverancier.

4.5. Een onvolledige of te late betaling door de Koper verschaft de Leverancier niet het recht om verdere leveringen of verdere verstrekking van diensten op te schorten of te onderbreken.

5. Levering

5.1. De levering van zaken en/of diensten gebeurt op de plaats en het tijdstip zoals vermeld op de bestelbon/order en volgens de daarin vermelde logistieke voorwaarden.

5.2. De hiervoor vermelde leveringstermijn, de plaats van levering en de logistieke voorwaarden zijn van essentieel belang voor de Koper.

Indien de Leverancier moeilijkheden ondervindt in het kader van de levering, indien de levering vertraging oploopt of indien de Leverancier een vertraging verwacht, licht de Leverancier de Koper onmiddellijk schriftelijk in (via email cbo-inkoop@floreac.com of cbo@moterra.com   ).

5.3. De leveringstermijnen zijn een vaste verbintenis om op vaste datum en uur te leveren en bijgevolg is de Leverancier van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling aansprakelijk bij niet-levering op de opgegeven tijdstippen.

5.4. Wat ook de reden van de laattijdige levering is, de Koper behoudt zich in geval van een laattijdige levering het recht voor om ofwel de levering te aanvaarden dan wel de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen.

In beide gevallen is de Koper gerechtigd tot een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 1% van de waarde van de levering per begonnen dag van termijnoverschrijding, met een maximum van 10%, en dit onverminderd het recht om een schadevergoeding te vorderen voor de bewezen schade.

In geval van ontbinding van de overeenkomst behoudt de Koper zich tevens het recht voor om nog lopende bestellingen gedeeltelijk of volledig op te schorten of te annuleren.

5.5. Te laat geleverde goederen die zonder uitdrukkelijke aanvaarding van de Koper zijn aangeleverd, blijven voor rekening en risico van de Leverancier tot op het ogenblik dat de Koper de levering alsnog uitdrukkelijk aanvaardt.

In geval van weigering van de levering dient de Leverancier in te staan voor ophaling van de levering. Indien de Leverancier na aanmaning door de Koper nalaat over te gaan tot ophaling voor eigen rekening van de geweigerde goederen, dan heeft de Koper de keuze om voor rekening en risico van de Leverancier :

 • de goederen terug te sturen naar de Leverancier
 • dan wel de goederen te laten vernietigen
 • dan wel de goederen te verkopen en om uit de opbrengst ervan (een deel van) haar schade te verhalen op de Leverancier.

5.6. In geval de Leverancier de bestelling niet in haar totaliteit kan leveren zal de Koper naar eigen keuze kunnen beslissen om de gedeeltelijke levering te aanvaarden dan wel deze te weigeren.

6. Aanvaarding

6.1. De aanvaarding van de levering door de Koper geschiedt op het ogenblik van diens  uitdrukkelijke goedkeuring der goederen (of diensten), of bij gebreke aan uitdrukkelijke aanvaarding, 8 (acht) werkdagen na de levering.

In geval van onmiddellijke doorzending van de levering naar de afnemer van de Koper, geschiedt de aanvaarding van de levering 8 (acht) werkdagen na levering aan de afnemer van de Koper.

Het protesteren van een levering wegens zichtbare gebreken, of verborgen gebreken die later naar boven komen, door de Koper (of diens afnemer) geschiedt schriftelijk.

6.2. Afgekeurde en geweigerde goederen worden door de Koper voor rekening en risico van de Leverancier gedurende 5 (vijf) werkdagen bijgehouden. Indien de goederen binnen deze termijn niet zijn opgehaald door de Leverancier, dan heeft de Koper de keuze om voor rekening en risico van de Leverancier:

 • de goederen terug te sturen naar de Leverancier
 • dan wel de goederen te laten vernietigen
 • dan wel de goederen te verkopen en om uit de opbrengst ervan (een deel van) haar schade te verhalen op de Leverancier.

Tevens is de Leverancier gehouden om de Koper te vergoeden voor alle veroorzaakte materiële en immateriële, directe, indirecte en gevolgschade die de Koper door de niet-conforme levering heeft geleden, en desgevallend ook van alle door de Koper gemaakte kosten om de producten alsnog conform te maken dan wel van de gemaakte kosten om zich van een vervangende levering te voorzien.

7. Eigendom en risico

7.1. De risico overdracht geschiedt op het ogenblik van de levering, en meer bepaald door het lossen van de levering in de gebouwen op de plaats van de levering, zoals opgegeven in de bestelbon/order.

7.2. De eigendomsoverdracht geschiedt op het ogenblik van de aanvaarding van de levering. Een beding van eigendomsvoorbehoud kan aan de Koper niet worden tegengeworpen, en tevens doet de Leverancier afstand van de rechten die haar toekomen op grond van het retentierecht of het recht van terugname.

De Leverancier garandeert dat de eigendom van de levering onbezwaard wordt overgedragen aan de Koper. Meer bepaald garandeert de Leverancier dat de geleverde goederen vrij zijn van retentierechten, lasten en rechten van derden.

8. Garanties

8.1. De Leverancier garandeert dat de geleverde goederen (of diensten) conform zijn met het aanbod/bestelling en de logistieke voorwaarden en tevens de eigenschappen bezitten die rederlijkerwijze van soortgelijke goederen van goede kwaliteit mogen worden verwacht. Tevens garandeert de Leverancier dat de geleverde goederen in overeenstemming zijn met de normale eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur, en bovendien garandeert de Leverancier dat de producten geschikt zijn voor het doel waarvoor ze bestemd zijn.

8.2. De Leverancier garandeert verder dat al diens aangeboden en geleverde goederen conform de vigerende nationale en Europese wetten en regelgeving zijn wat betreft (niet-limitatief) samenstelling, kwaliteit, traceerbaarheid, verpakking, labeling, bedrijfsvoering, milieu, gezondheid, bescherming van en informatie aan de consument.

8.3. De Leverancier garandeert dat de producten alle nodige controles ondergaan hebben om hun conformiteit met de vigerende regelgeving na te gaan en levert daar op eerste verzoek het bewijs van.

8.4. De Leverancier garandeert dat de vervaardiging van de goederen in een omgeving heeft plaats gevonden die een kwaliteitsgarantie biedt voor de conformiteit van de goederen met de bovenstaande regels (8.1. tot en met 8.3).

8.5. De Leverancier verbindt er zich toe diens informatieverplichtingen aan de consument na te leven en om alle voorzorgmaatregelen en gebruiksinformatie op diens produkten aan te brengen. De Leverancier vrijwaart de Koper en haar afnemers voor elke schadeclaim die zij hieromtrent zou kunnen opgelegd krijgen.

8.6. De Leverancier is aansprakelijk voor en vrijwaart de Koper en haar afnemers tegen alle schade die zij zouden kunnen lijden vanwege de aanwezigheid van ongewenste (hoeveelheden) stoffen in de geleverde goederen, bv. ten gevolge van een claim van derden op grond van de gewasbeschermings- en bestrijdingsmiddelenwet.

8.7. De Leverancier vrijwaart de Koper en haar afnemers met betrekking tot diens geleverde goederen tegen iedere claim met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten van derden, waaronder (niet-limitatief) het kwekersrecht, het auteursrecht en de rechten met betrekking tot octrooi, merk en handelsnaam.

9. Aansprakelijkheid

9.1. De Leverancier zal de Koper volledig schadeloosstellen voor alle schade, kosten, uitgaven en schadelijke gevolgen, met inbegrip van de aanspraken door derden, die de Koper kan oplopen ten gevolge van :

 • Gebreken in geleverde goederen en/of verstrekte diensten
 • Laattijdige levering of niet-levering
 • Nalatigheid en/of benadeling
 • Schending van de toepasselijke wetgeving
 • Eender welke fout of verzuim in uitvoering van de Overeenkomst

De aansprakelijkheid van de Leverancier is niet enkel beperkt tot diens eigen aansprakelijkheid doch strekt zich ook uit tot het personeel van de Leverancier en ingeschakelde derden.

9.2. De aansprakelijkheid van de Leverancier strekt zich uit tot zowel directe als indirecte schade. Eventuele contractuele aansprakelijkheidsbeperkingen in hoofde van de Leverancier zijn de Koper niet tegenstelbaar.

9.3.  De Leverancier verbindt zich ertoe om bij een verzekeringsmaatschappij met goede naam een verzekeringspolis af te sluiten tot dekking van alle schade (zoals omschreven onder 9.1) die door de Koper (met inbegrip van diens afnemers en andere derden) kan worden geleden. Deze polis dient een verzekering “alle risico’s” te zijn die de Leverancier afdoende dekt voor diens algemene, professionele en productaansprakelijkheid. De polis dient te worden gehandhaafd tot minimum één jaar na afloop van de laatste (contractuele) verplichting van de Leverancier ten aanzien van de Koper. Een kopie van deze polis zal op eerste verzoek van de Koper worden bezorgd.

9.4. De Koper is ten aanzien van de Leverancier, diens personeel en de door haar ingeschakelde hulppersonen slechts aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van opzet of zware fout aan de zijde van de Koper.

10. Confidentialiteit

10.1. De Leverancier zal vertrouwelijke informatie waarvan deze kennis heeft genomen in de context van of voorvloeiend uit de overeenkomst niet gebruiken, kopiëren, doorgeven of op eender welke andere manier openbaar maken tenzij en voor zover zij hiertoe wettelijk verplicht is.

Dit geldt voor alle informatie waarvan de Leverancier weet of had moeten weten dat ze van vertrouwelijke aard is ongeacht of er al dan niet een verkoopovereenkomst is gevolgd op de informatie uitwisseling.

10.2. De Leverancier dient ervoor in te staan dat diens confidentialiteitsverbintenissen ook worden opgelegd aan haar personeel en in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden.

11. GDPR

Partijen kunnen mogelijks in het kader van hun werkrelatie persoonlijke gegevens uitwisselen. Partijen verklaren deze persoonlijke gegevens op te slaan en te verwerken conform de Europese regels betreffende GDPR ( 2016/679/EU van 27 april 2016)

12. Overmacht en hardship

12.1. In geval van overmacht wordt de nakoming van de overeenkomst opgeschort zolang de overmachtssituatie aanhoudt. De ene partij dient de wederpartij onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen van de overmachtssituatie. Indien de overmachtssituatie langer dan 14 (veertien) dagen aanhoudt, dan heeft de andere partij het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten door middel van een aangetekend schrijven.

Dergelijke stopzetting zal geen aanleiding kunnen geven tot een recht op schadevergoeding.

12.2. De volgende gevallen, voor zover ze zich voordoen bij de Leverancier, kunnen in geen geval als overmacht worden beschouwd : staking, wanprestatie in hoofde van ingeschakelde derden, vervoersproblemen, uitval van hulpmaterialen en financiële problemen.

12.3. In geval een fundamentele wijziging van de (economische) omstandigheden tot gevolg heeft dat de uitvoering van de overeenkomst met de Leverancier een onredelijke of onevenredige last met zich meebrengt voor de Koper, dan verbinden partijen zich ertoe om in overleg te treden teneinde een billijke aanpassing van de overeenkomst na te streven.

13. Ontbinding

13.1. Behalve de in de wet voorziene gevallen heeft de Koper ook de mogelijkheid om de overeenkomst met de Leverancier te ontbinden in volgende gevallen :

 • In geval van een contractuele wanprestatie in hoofde van de Leverancier
 • Indien de Leverancier failliet wordt verklaard of in staat van vereffening verkeert, dan wel de opschorting van betaling aanvraagt of wordt geliquideerd, dan wel in de andere gevallen waaruit de insolventie van de Leverancier blijkt

13.2. De ontbinding heeft van rechtswege en zonder gerechtelijke tussenkomst plaats ten laste van de Leverancier van zodra de Leverancier hiervan wordt ingelicht door de Koper middels een aangetekend schrijven.

14. Toepasselijk recht en bevoegde Rechtbanken

14.1. De rechtsverhouding tussen Koper en Leverancier wordt beheerst door het recht van het land waar de Koper haar maatschappelijke zetel houdt, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG, Wenen 11 april 1980), en met uitsluiting van haar beginselen met betrekking tot het toepasselijk recht.

In geval meerdere vennootschappen van de Koper zijn betrokken uit verschillende landen, dan zal het Belgisch recht van toepassing zijn.

14.2. Alle geschillen met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst tussen de Leverancier en de Koper zullen exclusief worden voorgelegd aan de Rechtbanken van de plaats waar de Koper haar maatschappelijke zetel is gevestigd.

15. Varia

15.1. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene inkoopvoorwaarden nietig of ongeldig blijkt te zijn dan wel door een Rechtbank buiten werking wordt gesteld, dan blijven de overige bepalingen van de algemene inkoopvoorwaarden onverkort van kracht. De nietige, ongeldige of terzijde geschoven bepalingen zullen worden vervangen door een geldige bepaling die het nauwst aansluit bij hetgeen de Koper met de nietige, ongeldige of terzijde geschoven bepaling bedoeld heeft.

15.2. De Koper behoudt zich het recht voor deze algemene inkoopvoorwaarden te allen tijde te wijzigen.

15.3. Het is de Leverancier niet toegestaan de overeenkomst tussen partijen over te dragen aan derden, tenzij de Koper hiertoe haar voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming heeft gegeven.

15.4. Een tekortkoming of vertraging door de Koper in het uitoefenen van haar rechten die haar werden toegekend op basis van de overeenkomst en deze algemene inkoopvoorwaarden, houdt geen afstand van recht in aan de zijde van de Koper. Een afstand van recht aan de zijde van de Koper is enkel geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk wordt aangegaan.


Naar home

Bezoek
onze webshop


Webshop