Aankoopvoorwaarden

Floréac-pijltje

1. Definities

1.1. Verkoper of Leverancier: degene die aan de Koper zaken levert, voor de Koper diensten verricht dan wel met de Koper is overeengekomen om zulks te doen, evenals degene aan wie de Koper een opdracht van andere aard heeft verstrekt.

1.2. Koper: de handelsvennootschappen van Floréac zijn, zowel individueel (“Koper”) als collectief (“Kopers”). De handelsvennootschappen van de Floréac zijn op vandaag :

In Nederland
Moterra International BV
Maatschappelijke zetel op TPW2  – Venus 337; 2675  LP Honselersdijk – Nederland
Kvk nummer 27226060    BTW NL 0077 58 510B01
www.moterra.com

In België
Floréac NV – divisie Handel en Distributie
maatschappelijke zetel op Beerveldse Baan 4; 9080 Lochristi – België
BTW BE 0421 712 250 RPR Gent, afd. Gent
www.floreac.com

Van zodra een nieuwe handelsvennootschap wordt opgericht, dan worden deze algemene inkoopvoorwaarden van rechtswege van toepassing op alle activiteiten van deze nieuwe vennootschap.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen, prijsoffertes, opdrachten, facturen, overeenkomsten en rechtshandelingen tussen de Leverancier en de Koper met betrekking tot: 

 • alle leveringen van sierteeltproducten en aanverwante zaken (koop-verkoop)
 • alle geleverde diensten m.b.t. sierteeltproducten en aanverwante
 • alle opdrachten die door de Koper aan de Leverancier werden gegeven
 • productontwikkeling en pre-levering afspraken

2.2. Van de algemene inkoopvoorwaarden kan enkel worden afgeweken door een schriftelijke overeenkomst die door zowel de Koper als de Leverancier werden ondertekend.

2.3. Door het overmaken van een aanbod en/of het aanvaarden van een bestelling van de Koper aanvaardt de Leverancier de algemene inkoopvoorwaarden van de Koper zonder voorbehoud. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Leverancier wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

2.4. De algemene inkoopvoorwaarden kunnen in verschillende talen worden opgesteld. Evenwel is de Nederlandstalige versie de enige bindende versie en dienen de anderstalige versies als vrije vertalingen aanzien te worden. Bijgevolg prevaleert de Nederlandstalige versie in geval van tegenstrijdigheid tussen de verschillende versies van de algemene inkoopvoorwaarden.

2.5. De algemene inkoopvoorwaarden hebben een aanvullende werking : in geval van tegenstrijdigheden met de bijzondere commerciële voorwaarden en/of de logistieke voorwaarden van de Koper, geldt volgende hiërarchie : de bepalingen van de bijzondere commerciële voorwaarden hebben voorrang op de bepalingen van de logistieke voorwaarden, en de bepalingen van de logistieke voorwaarden hebben voorrang op de bepalingen van de algemene inkoopvoorwaarden.

3. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1. Alle aanbiedingen en offertes van de Leverancier zijn bindend en onherroepelijk. Tevens zijn de afmetingen, kenmerken en overige gegevens met betrekking tot de te koop aangeboden goederen bindend. 

3.2. Een overeenkomst als gevolg van een offerte/aanbod van de Leverancier komt tot stand op het ogenblik van de verzending van een schriftelijke aanvaarding van de offerte/aanbod door de Koper. Wanneer de Koper een order plaatst of bestelbon bezorgt zonder dat daar een offerte van de Leverancier aan voorafging, komt de overeenkomst tot stand op het ogenblik dat de Leverancier het order of de bestelbon ongewijzigd en schriftelijk bevestigt of, indien een schriftelijke bevestiging uitblijft, op het ogenblik dat de Leverancier het order of de bestelbon begint uit te voeren. 

4. Prijzen en betaling

4.1. De overeengekomen prijs is vast. De prijs is genoteerd in EURO, excl. BTW maar inclusief alle taksen. 

4.2. Tenzij anders vermeld in de bestelbon/order van de Koper of tenzij schriftelijk anders overeengekomen in de bijzondere commerciële voorwaarden, heeft de Koper de keuze tussen volgende 2 betalingstermijnen :

  • een betalingstermijn van 60 (zestig) dagen met ingang van de factuurdatum.
  • Een betalingstermijn van 14 (veertien) dagen met ingang van de factuurdatum, in welk geval aan de Koper een korting van 2% wordt toegekend op het factuurbedrag.

4.3. De betaling door de Koper impliceert geenszins de instemming van de Koper dat de geleverde goederen en/of verstrekte diensten in overeenstemming zijn met de voorwaarden van de overeenkomst. Door de betaling doet de Koper geen afstand van gelijk welk recht dat voortvloeit uit de overeenkomst en/of de algemene inkoopvoorwaarden.

4.4. De Koper heeft het recht om zonder enige kennisgeving bedragen –uit welke hoofde ook- verschuldigd aan de Leverancier (of aan een andere vennootschap behorende tot dezelfde groep als de Leverancier) te verrekenen met bedragen –uit welke hoofde ook-  die zij te vorderen heeft op de Leverancier. 

4.5. Een onvolledige of te late betaling door de Koper verschaft de Leverancier niet het recht om verdere leveringen of verdere verstrekking van diensten op te schorten of te onderbreken.

5. Levering

5.1. De levering van zaken en/of diensten gebeurt op de plaats en het tijdstip zoals vermeld op de bestelbon/order en volgens de daarin vermelde logistieke voorwaarden. 

5.2. De hiervoor vermelde leveringstermijn, de plaats van levering en de logistieke voorwaarden zijn van essentieel belang voor de Koper. 

Indien de Leverancier moeilijkheden ondervindt in het kader van de levering, indien de levering vertraging oploopt of indien de Leverancier een vertraging verwacht, licht de Leverancier de Koper onmiddellijk schriftelijk in (via email cbo-inkoop@floreac.com of cbo@moterra.com   ). 

5.3. De leveringstermijnen zijn een vaste verbintenis om op vaste datum en uur te leveren en bijgevolg is de Leverancier van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling aansprakelijk bij niet-levering op de opgegeven tijdstippen. 

5.4. Wat ook de reden van de vertraagde levering is, de Koper behoudt zich in geval van een vertraagde levering het recht voor om ofwel de levering te aanvaarden dan wel de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen.

In beide gevallen is de Koper gerechtigd tot een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 1% van de waarde van de levering per begonnen dag van termijnoverschrijding, met een maximum van 10%, en dit onverminderd het recht om een schadevergoeding te vorderen voor de bewezen schade.

In geval van ontbinding van de overeenkomst behoudt de Koper zich tevens het recht voor om nog lopende bestellingen gedeeltelijk of volledig op te schorten of te annuleren. 

5.5. Te laat geleverde goederen die zonder uitdrukkelijke aanvaarding van de Koper zijn aangeleverd, blijven voor rekening en risico van de Leverancier tot op het ogenblik dat de Koper de levering alsnog uitdrukkelijk aanvaardt. 

In geval van weigering van de levering dient de Leverancier in te staan voor ophaling van de levering. Indien de Leverancier na aanmaning door de Koper nalaat over te gaan tot ophaling voor eigen rekening van de geweigerde goederen, dan heeft de Koper de keuze om voor rekening en risico van de Leverancier :

 • de goederen terug te sturen naar de Leverancier
 • dan wel de goederen te laten vernietigen 
 • dan wel de goederen te verkopen en om uit de opbrengst ervan (een deel van) haar schade te verhalen op de Leverancier. 

5.6. In geval de Leverancier de bestelling niet in haar totaliteit kan leveren zal de Koper naar eigen keuze kunnen beslissen om de gedeeltelijke levering te aanvaarden dan wel deze te weigeren.

6. Aanvaarding

6.1. De aanvaarding van de levering door de Koper geschiedt op het ogenblik van diens  uitdrukkelijke goedkeuring der goederen (of diensten), of bij gebreke aan uitdrukkelijke aanvaarding, 8 (acht) werkdagen na de levering. 

In geval van onmiddellijke doorzending van de levering naar de afnemer van de Koper, geschiedt de aanvaarding van de levering 8 (acht) werkdagen na levering aan de afnemer van de Koper.

Het protesteren van een levering wegens zichtbare gebreken, of verborgen gebreken die later naar boven komen, door de Koper (of diens afnemer) geschiedt schriftelijk.

6.2. Afgekeurde en geweigerde goederen worden door de Koper voor rekening en risico van de Leverancier gedurende 5 (vijf) werkdagen bijgehouden. Indien de goederen binnen deze termijn niet zijn opgehaald door de Leverancier, dan heeft de Koper de keuze om voor rekening en risico van de Leverancier:

 • de goederen terug te sturen naar de Leverancier
 • dan wel de goederen te laten vernietigen 
 • dan wel de goederen te verkopen en om uit de opbrengst ervan (een deel van) haar schade te verhalen op de Leverancier. 

Tevens is de Leverancier gehouden om de Koper te vergoeden voor alle veroorzaakte materiële en immateriële, directe, indirecte en gevolgschade die de Koper door de niet-conforme levering heeft geleden, en desgevallend ook van alle door de Koper gemaakte kosten om de producten alsnog conform te maken dan wel van de gemaakte kosten om zich van een vervangende levering te voorzien. 

7. Eigendom en risico

7.1. De risico overdracht geschiedt op het ogenblik van de levering, en meer bepaald door het lossen van de levering in de gebouwen op de plaats van de levering, zoals opgegeven in de bestelbon/order.

7.2. De eigendomsoverdracht geschiedt op het ogenblik van de aanvaarding van de levering. Een beding van eigendomsvoorbehoud kan aan de Koper niet worden tegengeworpen, en tevens doet de Leverancier afstand van de rechten die haar toekomen op grond van het retentierecht of het recht van terugname.

De Leverancier garandeert dat de eigendom van de levering onbezwaard wordt overgedragen aan de Koper. Meer bepaald garandeert de Leverancier dat de geleverde goederen vrij zijn van retentierechten, lasten en rechten van derden.

8. Garanties

8.1. De Leverancier garandeert dat de geleverde goederen (of diensten) conform zijn met het aanbod/bestelling en de logistieke voorwaarden en tevens de eigenschappen bezitten die redelijkerwijze van soortgelijke goederen van goede kwaliteit mogen worden verwacht. Tevens garandeert de Leverancier dat de geleverde goederen in overeenstemming zijn met de normale eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur, en bovendien garandeert de Leverancier dat de producten geschikt zijn voor het doel waarvoor ze bestemd zijn.

8.2. De Leverancier garandeert verder dat al diens aangeboden en geleverde goederen conform de vigerende nationale en Europese wetten en regelgeving zijn wat betreft (niet-limitatief) samenstelling, kwaliteit, traceerbaarheid, verpakking, labeling, bedrijfsvoering, milieu, gezondheid, bescherming van en informatie aan de consument. 

8.3. De Leverancier garandeert dat de producten alle nodige controles ondergaan hebben om hun conformiteit met de vigerende regelgeving na te gaan en levert daar op eerste verzoek het bewijs van.

8.4. De Leverancier garandeert dat de vervaardiging van de goederen in een omgeving heeft plaats gevonden die een kwaliteitsgarantie biedt voor de conformiteit van de goederen met de bovenstaande regels (8.1. tot en met 8.3). 

8.5. De Leverancier verbindt er zich toe diens informatieverplichtingen aan de consument na te leven en om alle voorzorgmaatregelen en gebruiksinformatie op diens producten aan te brengen. De Leverancier vrijwaart de Koper en haar afnemers voor elke schadeclaim die zij hieromtrent zou kunnen opgelegd krijgen. 

8.6. De Leverancier is aansprakelijk voor en vrijwaart de Koper en haar afnemers tegen alle schade die zij zouden kunnen lijden vanwege de aanwezigheid van ongewenste (hoeveelheden) stoffen in de geleverde goederen, bv. ten gevolge van een claim van derden op grond van de gewasbeschermings- en bestrijdingsmiddelenwet.

8.7. De Leverancier vrijwaart de Koper en haar afnemers met betrekking tot diens geleverde goederen tegen iedere claim met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten van derden, waaronder (niet-limitatief) het kwekersrecht, het auteursrecht en de rechten met betrekking tot octrooi, merk en handelsnaam. 

9. Aansprakelijkheid

9.1. De Leverancier zal de Koper volledig schadeloosstellen voor alle schade, kosten, uitgaven en schadelijke gevolgen, met inbegrip van de aanspraken door derden, die de Koper kan oplopen ten gevolge van :

  • Gebreken in geleverde goederen en/of verstrekte diensten
  • Laattijdige levering of niet-levering
  • Nalatigheid en/of benadeling
  • Schending van de toepasselijke wetgeving
  • Eender welke fout of verzuim in uitvoering van de Overeenkomst

De aansprakelijkheid van de Leverancier is niet enkel beperkt tot diens eigen aansprakelijkheid doch strekt zich ook uit tot het personeel van de Leverancier en ingeschakelde derden.

9.2. De aansprakelijkheid van de Leverancier strekt zich uit tot zowel directe als indirecte schade. Eventuele contractuele aansprakelijkheidsbeperkingen in hoofde van de Leverancier zijn de Koper niet tegenstelbaar.

9.3.  De Leverancier verbindt zich ertoe om bij een verzekeringsmaatschappij met goede naam een verzekeringspolis af te sluiten tot dekking van alle schade (zoals omschreven onder 9.1) die door de Koper (met inbegrip van diens afnemers en andere derden) kan worden geleden. Deze polis dient een verzekering “alle risico’s” te zijn die de Leverancier afdoende dekt voor diens algemene, professionele en productaansprakelijkheid. De polis dient te worden gehandhaafd tot minimum één jaar na afloop van de laatste (contractuele) verplichting van de Leverancier ten aanzien van de Koper. Een kopie van deze polis zal op eerste verzoek van de Koper worden bezorgd. 

9.4. De Koper is ten aanzien van de Leverancier, diens personeel en de door haar ingeschakelde hulppersonen slechts aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van opzet of zware fout aan de zijde van de Koper. 

10. Confidentialiteit

10.1. De Leverancier zal vertrouwelijke informatie waarvan deze kennis heeft genomen in de context van of voortvloeiend uit de overeenkomst niet gebruiken, kopiëren, doorgeven of op eender welke andere manier openbaar maken tenzij en voor zover zij hiertoe wettelijk verplicht is. 

Dit geldt voor alle informatie waarvan de Leverancier weet of had moeten weten dat ze van vertrouwelijke aard is ongeacht of er al dan niet een verkoopovereenkomst is gevolgd op de informatie uitwisseling. 

10.2. De Leverancier dient ervoor in te staan dat diens confidentialiteitsverbintenissen ook worden opgelegd aan haar personeel en in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden. 

11. GDPR  

Partijen kunnen mogelijks in het kader van hun werkrelatie persoonlijke gegevens uitwisselen. Partijen verklaren deze persoonlijke gegevens op te slaan en te verwerken conform de Europese regels betreffende GDPR ( 2016/679/EU van 27 april 2016) 

12. Overmacht en hardship

12.1. In geval van overmacht wordt de nakoming van de overeenkomst opgeschort zolang de overmachtssituatie aanhoudt. De ene partij dient de wederpartij onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen van de overmachtssituatie. Indien de overmachtssituatie langer dan 14 (veertien) dagen aanhoudt, dan heeft de andere partij het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten door middel van een aangetekend schrijven.

Dergelijke stopzetting zal geen aanleiding kunnen geven tot een recht op schadevergoeding.

12.2. De volgende gevallen, voor zover ze zich voordoen bij de Leverancier, kunnen in geen geval als overmacht worden beschouwd : staking, wanprestatie in hoofde van ingeschakelde derden, vervoersproblemen, uitval van hulpmaterialen en financiële problemen.

12.3. In geval een fundamentele wijziging van de (economische) omstandigheden tot gevolg heeft dat de uitvoering van de overeenkomst met de Leverancier een onredelijke of onevenredige last met zich meebrengt voor de Koper, dan verbinden partijen zich ertoe om in overleg te treden teneinde een billijke aanpassing van de overeenkomst na te streven.

13. Ontbinding

13.1. Behalve de in de wet voorziene gevallen heeft de Koper ook de mogelijkheid om de overeenkomst met de Leverancier te ontbinden in volgende gevallen :

  • In geval van een contractuele wanprestatie in hoofde van de Leverancier
  • Indien de Leverancier failliet wordt verklaard of in staat van vereffening verkeert, dan wel de opschorting van betaling aanvraagt of wordt geliquideerd, dan wel in de andere gevallen waaruit de insolventie van de Leverancier blijkt

13.2. De ontbinding heeft van rechtswege en zonder gerechtelijke tussenkomst plaats ten laste van de Leverancier van zodra de Leverancier hiervan wordt ingelicht door de Koper middels een aangetekend schrijven.

14. Toepasselijk recht en bevoegde Rechtbanken

14.1. De rechtsverhouding tussen Koper en Leverancier wordt beheerst door het recht van het land waar de Koper haar maatschappelijke zetel houdt, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG, Wenen 11 april 1980), en met uitsluiting van haar beginselen met betrekking tot het toepasselijk recht. 

In geval meerdere vennootschappen van de Koper zijn betrokken uit verschillende landen, dan zal het Belgisch recht van toepassing zijn.

14.2. Alle geschillen met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst tussen de Leverancier en de Koper zullen exclusief worden voorgelegd aan de Rechtbanken van de plaats waar de Koper haar maatschappelijke zetel is gevestigd.

15. Varia

15.1. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene inkoopvoorwaarden nietig of ongeldig blijkt te zijn dan wel door een Rechtbank buiten werking wordt gesteld, dan blijven de overige bepalingen van de algemene inkoopvoorwaarden onverkort van kracht. De nietige, ongeldige of terzijde geschoven bepalingen zullen worden vervangen door een geldige bepaling die het nauwst aansluit bij hetgeen de Koper met de nietige, ongeldige of terzijde geschoven bepaling bedoeld heeft.

15.2. De Koper behoudt zich het recht voor deze algemene inkoopvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. 

15.3. Het is de Leverancier niet toegestaan de overeenkomst tussen partijen over te dragen aan derden, tenzij de Koper hiertoe haar voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming heeft gegeven.

15.4. Een tekortkoming of vertraging door de Koper in het uitoefenen van haar rechten die haar werden toegekend op basis van de overeenkomst en deze algemene inkoopvoorwaarden, houdt geen afstand van recht in aan de zijde van de Koper. Een afstand van recht aan de zijde van de Koper is enkel geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk wordt aangegaan.

Lijst van afkortingen

ILO International Labour Organization

NGO Non-governmental organization 

OECD Organization for Economic Co-operation and Development 

UN United Nations 

UNGP United Nations Guiding Principles (on business and human rights)

Introductie

In september 2019 ondertekenden actoren in de Nederlandse sierteeltsector, NGO’s, vakbonden en de Nederlandse overheid het Convenant Internationaal Verantwoord Ondernemen (hierna ‘IMVO-overeenkomst’) in de sierteeltsector.  De bedrijven in het kader van de IMVO-overeenkomst hebben samengewerkt aan de verduurzaming van de sierteeltsector, overeenkomstig de OECD-richtlijnen voor multinationale ondernemingen (hierna de ‘OECD-richtlijnen’) en de United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (hierna de ‘UNGP’s’).’ Zij spraken hun engagement uit om meer transparantie te creëren over sociale en milieukwesties in hun internationale toeleveringsketens en om samen te werken om deze problemen te voorkomen en te verminderen en om  Communiceer transparant over hun inspanningen. 

De OECD-richtlijnen en UNGP’s vereisen dat bedrijven risicogebaseerde due diligence uitvoeren om negatieve gevolgen voor mens en planeet in verband met hun waardeketen te voorkomen en aan te pakken. Bij het implementeren van een due diligence-proces is de eerste stap het ontwikkelen, verankeren van verantwoord zakelijk gedrag in beleid en managementsystemen binnen de eigen organisatie en deze communiceren naar hun stakeholders. Floréac verankert dit beleid in haar organisatie door voorliggende eisen te onderschrijven in haar eigen personeelsbeleid als ook uit te dragen in de aanvoervoorschriften richting onze stakeholders. 

Beginselen van de gedragscode

In de volgende paragraaf worden de 12 belangrijkste principes van deze gedragscode beschreven. Floréac houdt zich aan deze gedragscode en zal deze kernbeginselen implementeren en actief bevorderen:

  1. Geen slavernij
  2.  Geen kinderarbeid
  3.  Geen discriminatie
  4. Geen onzeker werk
  5. De rechten van vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen
  6. Eerlijke beloning en leefbaar loon
  7. Fatsoenlijke werktijden
  8. Gezondheid en veiligheid op het werk
  9. Bijzondere bescherming van jonge werknemers
  10. Bescherming van het milieu
  11. Toegang tot rechtsmiddelen
  12. Ethisch zakelijk gedrag


1. Geen slavernij

 1.  

Ketenpartners: 

  • Zullen zich niet bezighouden met enige vorm van dienstbaarheid, gedwongen, gebonden, contractarbeid, verhandelde ofniet-vrijwillige arbeid. 
  • Zullen beschuldigingen van medeplichtigheid riskeren als zij profiteren van het gebruik van dergelijke vormen van arbeid door hun ketenpartners.
  • Zullen met speciale zorgvuldigheid handelen bij het betrekken en werven van arbeidsmigranten, zowel rechtstreeks en indirect.
  • Zullen hun werknemers het recht geven om het werk te verlaten en hun dienstverband vrijelijk te beëindigen op voorwaarde dat de werknemers de werkgever binnen een redelijke termijn op de hoogte stellen.

 

2. Geen kinderarbeid 

 1.  

Ketenpartners: 

  • Zullen kinderen (elke persoon jonger dan 18 jaar) beschermen tegen elke vorm van uitbuiting, in lijn met met de bijbehorende ILO-verdragen.
  • Zullen niet direct of indirect kinderen in dienst nemen die jonger zijn dan de minimumleeftijd voor voltooiing van leerplicht als omschreven in de wet, die niet korter mag zijn dan 15 jaar, tenzij de uitzonderingen die zijn erkend door gerelateerde ILO-verdragen of nationale wetgeving zijn van toepassing.
  • Zullen leeftijdsverificatiemechanismen gebruiken als onderdeel van het wervingsproces, dat mogelijk niet in op welke manier dan ook vernederend of respectloos voor de werknemer.
  • Zullen speciale zorg betrachten en op een proactieve manier maatregelen identificeren, bij het ontslag van kinderen, omdat ze naar gevaarlijker werk kunnen gaan.

3. Geen discriminatie 

Ketenpartners: 

  • Zullen werknemers niet discrimineren en/of ontslaan op basis van geslacht, leeftijd, religie, ras, kaste, geboorte, sociale achtergrond, handicap, etnische en nationale afkomst, nationaliteit, lidmaatschap van gelegitimeerde organisaties, politieke overtuiging of meningen, seksuele geaardheid, zwangerschap, gezinsverantwoordelijkheden, burgerlijke staat, ziekten of enige andere aandoening die aanleiding kan geven tot discriminatie.
  • Zullen vrouwelijke werknemers beschermen tegen bedreigingen van ontslag of een andere beslissing over werk die hun arbeidsstatus negatief beïnvloedt, waardoor ze misschien niet getrouwd of zwanger worden.
  • Zullen alle werknemers beschermen tegen elke vorm van gendergerelateerd geweld en intimidatie, volgens aan de beginselen van verwante ILO-verdragen.

4. Geen onzeker werk 

Ketenpartners:

  • Zullen ervoor zorgen dat hun arbeidsrelaties geen onzekerheid en sociale of economische kwetsbaarheid voor hun werknemers veroorzaken.
  • Zullen ervoor zorgen dat het werk wordt uitgevoerd op basis van een erkende en gedocumenteerde arbeidsrelatie, die is vastgesteld in overeenstemming met de nationale wetgeving, gewoonte of praktijk en internationale arbeidsnormen, afhankelijk van wat meer bescherming biedt.
  • Zullen werknemers begrijpelijke informatie verstrekken over hun rechten, verantwoordelijkheden en arbeidsvoorwaarden, inclusief werktijden, beloning en betalingsvoorwaarden voordat ze in dienst treden.
  • Zullen zich ertoe verbinden om arbeidsovereenkomsten niet te gebruiken op een manier die opzettelijk niet overeenkomt met het werkelijke doel van de wet.

5. De rechten van vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen 

Ketenpartners:

  • Zullen de rechten van de werknemer respecteren om collectief te onderhandelen en vakbonden te vormen in een vrije en democratische manier.
  • Zullen werknemers niet discrimineren vanwege vakbondslidmaatschap, 
  • Zullen werknemers in staat stellen om vrij hun eigen vertegenwoordigers te kiezen ten aanzien van problemen op de werkplek.
  • Zullen de vertegenwoordigers van de werknemers niet beletten toegang te hebben tot werknemers op de werkplek of van interactie met hen.

6. Billijke vergoeding en leefbaar loon 

Ketenpartners: 

  • Nemen het principe van leefbaar loon in acht en werken aan de betaling van een inkomen dat voldoende is voor een fatsoenlijke levensstandaard voor werknemers en hun gezinnen. 
  • Voldoen ten minste aan de minimumlooneisen die door de overheid is vastgelegd in wetgeving of sectornormen die zijn goedgekeurd op basis van collectieve onderhandelingen.
  • Zullen het loon tijdig, regelmatig en volledig in wettig betaalmiddel betalen. Gedeeltelijke betaling in de de vorm van de vergoeding “in natura” wordt aanvaard in overeenstemming met de ILO-specificaties.
  • Zullen zorgen voor een goede afspiegeling tussen de lonen en arbeidsvoorwaarden in relatie tot de vaardigheden en opleiding van werknemers, gegarandeerd zijn voor alle werknemers in een vergelijkbare rol, en zijn in verhouding tot de reguliere werktijden. 

7. Fatsoenlijke werktijden 

Ketenpartners: 

  • Zullen ervoor zorgen dat werknemers niet verplicht worden om structureel langer te werken dan de toepasselijke nationale wetten, industriebenchmarknormen of collectieve overeenkomsten binnen de internationale kader van de ILO.
  • Zullen overuren gebruiken als een uitzondering en vrijwillige inzet door werknemers.
  • Zullen de werknemers op elke werkdag rustpauzes en het recht op ten minste één vrije dag om de zeven dagen bieden, tenzij uitzonderingen van toepassing zijn die in collectieve overeenkomsten zijn vastgelegd.

8. Gezondheid en veiligheid op het werk 

Ketenpartners:

    • het gratis verstrekken van effectieve persoonlijke bescherming voor alle werknemers,
    • het zorgdragen voor adequate arbeidsgeneeskundige bijstand en faciliteiten,
    • het zorgen voor toegang tot drinkwater,
    • het toegang geven tot pauzeruimten, 
    • de bescherming van werknemers tegen voorzienbare noodsituaties en 
    • het recht om te vertrekken van de werkplek bij dreigend gevaar zonder toestemming te vragen.
    • Zullen het recht op gezonde werk- en leefomstandigheden van werknemers en lokale gemeenschappen respecteren. Dit omvat, maar is niet beperkt tot,

   

  • Zullen zorgen voor speciale bescherming voor kwetsbare personen zoals:
   • jonge werknemers, 
   • nieuwe en aanstaande moeders en 
   • personen met een handicap. 
   • Werknemers onder de de leeftijd van 18 jaar mag niet betrokken zijn bij potentieel gevaarlijk werk.
  • Zullen voldoen aan de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften op het werk of aan internationale normen wanneer de nationale wetgeving zwak is of slecht wordt gehandhaafd.
  • Zullen vrouwelijke werkneemsters zwangerschapsbescherming bieden in overeenstemming met de vereisten van de nationale wet- en regelgeving.

9. Bijzondere bescherming van jonge werknemers 

Ketenpartners: 

  • Zullen ervoor zorgen dat jonge werknemers niet ’s nachts werken.
  • Zullen ervoor zorgen dat het soort werk dat jonge werknemers verrichten niet schadelijk is voor hun gezondheid, veiligheid, moraal en ontwikkeling.
  • Zullen ervoor zorgen dat de werktijden van jonge werknemers geen afbreuk doen aan hun aanwezigheid op school of opleiding/opleiding van verschillende aard.
  • Zullen de nodige gendergevoelige procedures instellen om schade te voorkomen, te identificeren en te beperken aan jonge werknemers. 

10. Bescherming van het milieu 

Ketenpartners: 

  • Zullen de nodige maatregelen nemen om aantasting aan natuurlijke hulpbronnen, zoals water, bodem en lucht, te voorkomen. 
  • Zullen speciale aandacht besteden aan de bescherming van (de diversiteit van) flora en fauna op eigen locatie en de omliggende gebieden.
  • Zullen bewustzijn creëren van risico’s en de noodzaak om adequate maatregelen en wettelijke instructies om nadelige gevolgen voor de gemeenschap en de natuurlijke hulpbronnen te voorkomen of tot een minimum te beperken, en de algehele omgeving. 

11. Toegang tot rechtsmiddelen 

Ketenpartners:

  • Zullen de toegang tot rechtsmiddelen bevorderen wanneer zich nadelige effecten voordoen.
  • Zullen adequate klachtenregistratie opzetten die hen in staat stellen klachten te beoordelen van werknemers die menen dat zij niet eerlijk zijn behandeld, en indien nodig, eventuele misdragingen te herstellen. 
  • Zullen ervoor zorgen dat de vertrouwelijkheid wordt gerespecteerd en dat er geen vergelding zal zijn tegen werknemers die te goeder trouw klachten indienen.

12. Ethisch zakelijk gedrag 

Ketenpartners:

  • Zullen zich onthouden van elke daad van corruptie, vervalsing of verkeerde voorstelling van zaken, afpersing, of verduistering, noch in enige vorm van omkoping – inclusief maar niet beperkt tot – de veelbelovende, het aanbieden, geven of accepteren van ongepaste geldelijke of andere prikkels.
  • Zullen nauwkeurige informatie bijhouden over hun activiteiten, structuur en prestaties, en moet deze bekendmaken in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.
  • Zullen persoonlijke informatie (inclusief die van werknemers, ketenpartners, klanten en consumenten in hun invloedssfeer) met redelijke zorgvuldigheid gebruiken en anderszins verwerken. Het verzamelen, gebruiken en anderszins verwerken van persoonlijke informatie is om te voldoen aan de privacy en informatiebeveiligingswetten en wettelijke vereisten.

Bezoek
onze webshop