Floréac logo
Floréac-pijltje

Algemene Verkoopvoorwaarden

1. Algemene bepalingen: Behoudens enige afzonderlijke andersluidende schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene verkoopsvoorwaarden toepasselijk op alle aanbiedingen, prijslijsten en prijsoffertes opgemaakt door Floréac, op alle verkopen en op alle facturen van Floréac met betrekking tot koop-verkoopovereenkomsten, en dit ongeacht of de zetel van de koper in België of in het buitenland gelegen is, en ongeacht waar de levering dient te worden uitgevoerd. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst tussen Floréac en de koper, prevaleren de bepalingen van de schriftelijke overeenkomst. Door het overmaken van een order aanvaardt de koper onderstaande algemene verkoopsvoorwaarden van Floréac voorbehoudsloos en elke tegenstrijdige afspraak door de koper ingeroepen is niet tegenstelbaar. De algemene aankoopvoorwaarden van de koper zijn in ieder geval niet tegenstelbaar aan Floréac en zijn niet van toepassing op de handelsbetrekkingen tussen partijen gezien deze niet door Floréac aanvaard zijn. De algemene (aankoop)voorwaarden van de koper zijn slechts geldig indien ze door Floréac uitdrukkelijk en schriftelijk werden aanvaard.

2. Producten: De producten door Floréac verkocht zijn een volledig assortiment potplanten uit alle productiegebieden van Europa, evenals toebehoren en aanverwante producten en diensten.

3. Aanbiedingen: Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend. De afmetingen, kenmerken en overige gegevens met betrekking tot de te koop aangeboden goederen zijn enkel richtingaangevend en als zodanig raadpleegbaar op de website van Floréac. Floréac behoudt zich het recht voor tot 2 dagen na aanvaarding van een offerte door beide partijen, haar offerte te herroepen ingeval van sterke fluctuaties in de overeenkomstige aankoopprijzen en/of beschikbare voorraden, of ingeval de afgenomen aantallen significant afwijken. 

4. Prijzen: De prijzen zijn in EURO of in de valuta van het land van bestemming. Elke taks of belasting betaalbaar of te betalen op de prijzen van Floréac is steeds ten laste van de koper. De transportkosten zijn in de prijs inbegrepen (tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen partijen) en kunnen schommelen in functie van de geografische ligging van het leverpunt. Wanneer kosten die een invloed hebben op de prijs, door omstandigheden onafhankelijk van de wil van Floréac stijgen, dan is Floréac gerechtigd om, mits eenvoudige kennisgeving, aan de koper een evenredige prijsverhoging aan te rekenen. Tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen, zijn de door Floréac vermelde prijzen exclusief BTW.

5. Bestelling: Bestellingen kunnen per EDI, fax, mail of telefonisch aan de besteldienst overgemaakt worden, evenals via de Floréac-webshop. Floréac stuurt een ontvangst bevestiging uit zonder levergarantie-verbintenis. Levering hangt af van de oogst en de beschikbaarheden bij haar leveranciers zodat in geval van niet-levering als gevolg van onvoldoende oogst of een voorraadtekort bij de producenten, Floréac niet aansprakelijk kan gesteld worden.

6. Levering: De opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief. Floréac zet alles in het werk om te leveren binnen de gevraagde levertermijnen, maar deze termijnen zijn nooit een vaste verbintenis om op vaste datum te leveren en bijgevolg is Floréac niet aansprakelijk bij niet-levering op de opgegeven dag. Floréac licht de koper zo snel mogelijk in als zij moeilijkheden ondervindt in het kader van de levering. In geval Floréac de bestelling niet in haar totaliteit kan leveren zal zij naar eigen keuze kunnen beslissen over te gaan tot gedeeltelijke levering of opschorting van uitvoering van het contract. In samenspraak met de koper kan zij ook beslissen tot het leveren van gelijkwaardige of soortgelijke producten in vervanging van de ontbrekende producten. De koper kan zich niet beroepen op welke vertragingen ook om de verkoop te ontbinden, schadevergoedingen en/of intresten te eisen, sancties op te leggen, of nog lopende bestellingen gedeeltelijk of volledig op te schorten of te annuleren. De levering gebeurt op de plaats zoals vermeld op leverbon/factuur.

De levering kan enkel geschieden als de koper in orde is met al zijn contractuele verplichtingen ten opzichte van Floréac, daaronder ook begrepen tijdige betaling van vorige leveringen. Floréac behoudt zich het recht voor van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling de levering van lopende of toekomstige bestellingen op te schorten tot volledige betaling van vervallen facturen, of zelfs te annuleren. Floréac is niet aansprakelijk voor eventuele door koper opgelopen schade bij late aanlevering.

7. Overmacht – wijziging economische omstandigheden: Floréac is niet aansprakelijk voor de niet-uitvoering van een overeenkomst in geval van overmacht die de goede uitvoering van de overeenkomst verhindert of onmogelijk maakt. Onder overmacht wordt verstaan elke gebeurtenis of omstandigheid die partijen niet kunnen controleren, zoals oorlogsrisico, terrorisme, algemene of gedeeltelijke staking (ook bij leveranciers van Floréac), algemene of gedeeltelijke lock-out, weersomstandigheden, verkeersomstandigheden (ook wegenwerken en files), overheidsbeslissingen, besmettelijke ziekten, exploitatie-ongevallen, brand, electriciteitspannes, machinebreuk evenals leveringsgebreken door de leveranciers van Floréac en faillissement van leveranciers van Floréac. Floréac is niet verplicht om het ontoerekenbare en onvoorzienbare karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen. Overmacht geeft de koper in geen geval recht op ontbinding van de overeenkomst of op een schadevergoeding. Aangezien de verbintenissen van de koper jegens Floréac in essentie een betalingsverplichting uitmaakt, wordt overmacht in hoofde van de koper hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

In geval een fundamentele wijziging van de economische omstandigheden tot gevolg heeft dat de uitvoering van de overeenkomst met de koper een onredelijke of onevenredige last met zich meebrengt voor Floréac, zullen de partijen in overleg treden om gezamenlijk een billijke aanpassing van de overeenkomst te bekomen.

8. Leeggoed: De aanleveringen worden verricht op Deense containers met geldig label tenzij uitdrukkelijke andersluidende overeenkomst. Bij elke levering dient de koper er over te waken dat op de plaats en het tijdstip van levering onmiddellijk overgegaan wordt tot het uitwisselen van Leeggoed. Het beheer van dit leeggoed wordt geregeld in het addendum bij deze algemene verkoopsvoorwaarden, “commerciële afspraken i.v.m. containerbeheer” en vormt één geheel met deze algemene voorwaarden.

9. Risico overdracht: De risico overdracht over de goederen gebeurt op het ogenblik van aanbieding van de goederen op de plaats van bestemming van het transport door Floréac geregeld en betaald, zoals op de levernota/factuur vermeld.

10. Klachten: In geval van transportschade of tekort moet de koper onmiddellijk na de aankomst der goederen verhaal halen bij de vervoerder door hiervan gedetailleerd melding te maken op het CMR-document volgens de wettelijke bepalingen. Klachten wegens zichtbare beschadigingen of gebreken dienen, op straffe van niet-ontvankelijkheid, door de koper eveneens te worden gemeld op het CMR-document en aan de verkoper gemeld te worden bij aangetekend schrijven, fax of e-mail en dit uiterlijk 2 kalenderdagen na de levering van de goederen. Klachten wegens verborgen gebreken dienen, op straffe van niet-ontvankelijkheid, door de koper aan de verkoper gemeld te worden per aangetekend schrijven, fax of e-mail binnen acht kalenderdagen na de levering van de goederen. Klachten wegens zichtbare en verborgen gebreken schorten de betalingsverplichting in hoofde van de koper bovendien niet op. In geval van een ontvankelijk en gegronde klacht met betrekking tot gebreken aan de geleverde goederen geformuleerd binnen de hierboven vermelde termijnen, kan Floréac hoogstens gehouden zijn tot terugbetaling van de factuurprijs van de betrokken goederen. Floréac kan niet gehouden zijn tot enige andere schadevergoeding, noch kan haar enige andere sanctie worden opgelegd. Elke schadeclaim dient gestaafd te worden door bewijsmateriaal bijv. onder de vorm van foto’s.

11. Aansprakelijkheid: Indien Floréac (met inbegrip van haar aangestelden of werknemers) aansprakelijk mocht zijn ten aanzien van de koper uit welke hoofde ook, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot datgene wat in dit artikel is bepaald. Floréac is slechts aansprakelijk voor de ondeugdelijkheid van door haar geproduceerde en geleverde goederen veroorzaakte schade of schade veroorzaakt naar aanleiding van de uitvoering van de overeenkomst, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door haar opzettelijke fout of haar bedrog. Voor overige fouten (met inbegrip van zware fouten) is Floréac niet aansprakelijk. Ingeval Floréac aansprakelijk wordt gehouden voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Floréac beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de bestelling van de koper, althans tot dat gedeelte van de bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Ingeval de schade door een verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid van Floréac in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk door haar verzekeraar wordt uitgekeerd. Floréac is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Floréac is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade aan derden.

Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, zijn de geleverde goederen enkel bestemd voor decoratieve doeleinden en niet voor consumptie. Floréac informeert de koper dat de producten schadelijke gevolgen kunnen hebben voor mens en dier in geval van consumptie, contact en/of overgevoeligheid. De koper heeft de verplichting zijn kopers hiervan te verwittigen, en vrijwaart Floréac tegen alle aanspraken van derden, eindconsumenten inbegrepen betreffende hierbovenvermelde gevolgen. Floréac is niet aansprakelijk voor mogelijke schadeclaims die de koper oploopt. Gebreken met betrekking tot fytosanitaire en/of andere geldende regelgeving in het land van bestemming geven de koper geen recht op enige schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst door de koper.

12. Betaling: Iedere factuur zal bij gebreke aan protest bij aangetekend schrijven binnen de acht dagen na haar verzending als aanvaard beschouwd worden. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen, gebeurt de betaling 30 dagen na factuurdatum op de zetel van Floréac, netto zonder korting. Kortingen wegens onmiddellijke betaling kunnen enkel worden verrekend indien dit voorafgaand en schriftelijk tussen partijen werd overeengekomen. Schuldenvergelijking door de koper is niet toegestaan. Indien het vertrouwen van Floréac in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door gerechtelijke beschikkingen tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die de geschikte uitvoering van de genomen verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt Floréac zich het recht voor om voor nog uit te voeren leveringen een voorafgaande betaling te eisen, dan wel van de koper (andere) geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, heeft Floréac het recht de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden of geleverd.

Bij laattijdige betaling is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd vanaf de dag volgende op de factuurvervaldatum. De verwijlintrest is gelijk aan de basisrente van de Europese Centrale Bank van toepassing voor haar herfinanciering verhoogd met 10 procentpunten. Bovendien blijft de koper aansprakelijk voor gebeurlijk koersverlies ontstaan door de laattijdige betaling. Indien de koper op een ongerechtvaardigde wijze in gebreke blijft de factuur te betalen op de vervaldag, is de koper gehouden tot de betaling van een forfaitaire schadevergoeding van € 40 voor de administratieve kosten en voor het niet tijdig beschikken over het betreffende factuurbedrag . Daarenboven heeft Floréac, onverminderd het recht op vergoeding van de gerechtskosten, recht op een redelijke schadeloosstelling door de koper voor alle relevante invorderingskosten ontstaan door de niet-betaling. De niet-betaling van één factuur op de vervaldag maakt het verschuldigde saldo van alle andere, zelfs niet-vervallen facturen, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. In dat geval behoudt Floréac zich bovendien het recht voor om de uitvoering van alle lopende bestellingen te schorsen, en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding.

Elke betaling wordt geacht een betaling van eventueel verschuldigde rente en/of kosten te zijn en vervolgens een betaling van de oudste nog openstaande factuur, ongeacht of bij de betaling al dan niet uitdrukkelijk anders is vermeld.

13. Ontbinding: Indien de koper één of meer van zijn verplichtingen niet nakomt, in staat van faillissement verklaard wordt, fuseert, in staat van vereffening verkeert of indien zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag genomen wordt, heeft Floréac het recht om elke koopovereenkomst –al dan niet gedeeltelijk uitgevoerd- van rechtswege te ontbinden door het zich enkel voordoen van één der hierboven opgesomde gebeurtenissen, zonder andere formaliteit dan een kennisgeving per aangetekende brief 8 dagen na een schriftelijke ingebrekestelling waaraan geen gevolg werd gegeven. Dit geldt eveneens indien de kredietverzekeraar van Floréac een negatief advies formuleert over de koper. In geval van ontbinding van een koopovereenkomst heeft Floréac recht op een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 20% van de prijs van de ontbonden overeenkomst, onverminderd het recht van Floréac een hogere vergoeding te vorderen voor de werkelijke schade die zij bewijst geleden te hebben en onverminderd het recht van Floréac om reeds geleverde goederen terug te vorderen.

14. Eigendomsvoorbehoud en oogstvoorbehoud: Alle door Floréac geleverde goederen blijven uitsluitend eigendom van Floréac tot volledige betaling van het factuurbedrag, interesten, kosten en schadevergoedingen. Elke betalingsnalatigheid kan tot de terugvordering van de goederen leiden. De koper is niettemin vanaf ontvangst volledig verantwoordelijk voor de goederen van Floréac en is aansprakelijk voor alle schade, verliezen of waardeverminderingen aan deze goederen en verbindt zich ertoe deze te verzekeren tegen verlies, diefstal, en vernietiging. In geval van schade aan een onbetaald product, zal de door de verzekeraar uitbetaalde schadevergoeding ten belope van de waarde van de nog niet betaalde beschadigde goederen aan Floréac toekomen. De koper draagt een zorgplicht met betrekking tot de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen en dient deze in perfecte staat op een daartoe geschikte en reine plaats op te slaan en te bewaren. De koper zal onmiddellijk na ontvangst van de goederen op eigen kosten alle nuttige maatregelen treffen om op elk ogenblik de goederen van Floréac in de voorraad van de koper te kunnen identificeren.
Alle verbintenissen van Floréac worden aangegaan onder uitdrukkelijk oogstvoorbehoud. Floréac kan dan ook in geen geval gehouden zijn om haar verbintenissen te moeten uitvoeren in geval van overmacht, misgewas of in geval van leveringsgebreken door haar leverancier.

15. persoonlijke gegevens

Partijen kunnen mogelijks in het kader van hun werkrelatie persoonlijke gegevens uitwisselen. Partijen verklaren deze persoonlijke gegevens op te slaan en te verwerken conform de Europese regels betreffende GDPR (Verordening (EU) 2016/679 dd 27/4/2016 en haar latere updates)

16. Rechtskeuze en rechterlijke bevoegdheid: In geval van betwistingen of geschillen voortvloeiende uit of met betrekking tot deze overeenkomst is de Belgische wetgeving, met uitdrukkelijke uitsluiting van het Weens Koopverdrag, van toepassing. Alle geschillen met betrekking tot of in verband met de geldigheid, de uitlegging of de uitvoering van met Floréac gesloten overeenkomsten worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken te Gent tenzij Floréac de voorkeur geeft aan een andere bevoegde rechter.

17. Centrales (Aankoop- en Referenceringscentrales): In het geval een Centrale contracten, financiële, commerciële en/of logistieke voorwaarden negocieert voor haar leden, bevestigt zij hierbij dat zij alle documenten (inclusief onderhavige verkoopsvoorwaarden) onderschrijft zowel in haar naam en voor haar rekening als in naam en voor rekening van de derden voor wie zij de betreffende voorwaarden negocieert en tekent met Floréac. In dit kader verbindt de Centrale er zich toe de betreffende overeenkomst(en) alsook een kopie van onderhavige voorwaarden en haar bijlage mee te delen aan de betreffende derden. Bovendien maakt de Centrale zich sterk dat de algemene verkoopsvoorwaarden, haar bijlage en andere eventuele bedongen voorwaarden door de betrokken derden strikt zouden worden nageleefd. De centrale verbindt zich ertoe Floréac schriftelijk en op voorhand te informeren van aansluitingen en/of vertrek van leden. De door de Centrale genegotieerde voorwaarden zijn slechts van toepassing op nieuwe leden na ontvangst door Floréac van de kennisgave.

18. Overige bepalingen: Indien één of meerdere bepalingen uit deze algemene Verkoopsvoorwaarden ongeldig zouden blijken te zijn of door een rechter buiten werking worden gesteld, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Alle vorderingen van de koper lastens Floréac verjaren een (1) jaar na de levering van de betrokken goederen.

Bijlage bij de algemene verkoopsvoorwaarden Distributie Divisie Floréac: COMMERCIELE AFSPRAKEN IVM CONTAINERBEHEER

 1. De leveringen van Floréac gebeuren op officiële Deense Containers met geldig label. Deze containers alsook de hulpmaterialen zoals legborden en verlengstukken, worden hieronder “Leeggoed” genoemd. 
 2. De afspraken betreffende het Leeggoedbeheer in onderhavig document bepaald, maken integraal deel uit van de algemene verkoopsvoorwaarden van Floréac, die de koper aanvaard heeft en desgevallend ook van de aankoopovereenkomst met de koper.
 3. Bij elke levering dient de koper er over te waken dat op de plaats en het tijdstip van levering onmiddellijk overgegaan wordt tot het uitwisselen van Leeggoed. Dit leeggoed moet gestapeld aangeboden worden.
  In geval van incoterms® 2010 EXWORKS Lochristi moet ook steeds alle leeggoed onmiddellijk geruild worden. Indien er geen andere afspraak is en deze niet geruild wordt, zal dit leeggoed afzonderlijk gefactureerd worden.
 4. Het beheer van de Leeggoed bewegingen zal in reële tijd gebeuren :
 • Met een uitwisseling van aantal voor aantal bij de levering.
 • De vrachtbrief (CMR) bewijst de Leeggoedbewegingen en eventuele verschillen in containers en ander Leeggoedmateriaal. Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de koper de leeggoedbewegingen te controleren en hieromtrent desgevallend opmerkingen te formuleren op de vrachtbrief. Partijen komen overeen dat de Leeggoedbewegingen en de aantallen vermeld op de vrachtbrieven tussen hen als bewijs gelden van het te retourneren Leeggoed.
 • Indien de retour van Leeggoed tijdelijk onmogelijk is door omstandigheden buiten de wil van de koper om, zal de koper dit onmiddellijk telefonisch en daarna ook schriftelijk melden aan Floréac.
 • Indien, voor welke reden ook, er geen omwisseling van het juiste aantal Leeggoed plaatsvindt bij levering, zal dit in een saldo resulteren op de CMR.
 • Deze saldo’s hebben een uitzonderlijk karakter. Bij de eerstvolgende leveringen, verbindt de koper er zich toe het saldo bovenop de aantallen van de levering zelf, terug te geven.
 • Floréac zal, in het geval waar de koper zelf vraagt om het Leeggoed te gebruiken of in het geval de koper na een aangetekende ingebrekestelling vanwege Floréac het betreffende Leeggoed niet binnen een termijn van twee weken na deze ingebrekestelling op zijn kosten terugbezorgt aan Floréac, een vergoeding aanrekenen volgens tarief zoals hieronder vermeld.
 • Eén maal per jaar, bij voorkeur maar niet noodzakelijkerwijze in juni, dient er tot controle en aanzuivering van mogelijke saldo’s overgegaan te worden. De saldo’s zullen onverwijld door de koper op zijn kosten worden terugbezorgd. Bij onmogelijkheid door de koper om de saldo’s terug te bezorgen zal dit Leeggoed als verloren beschouwd worden en zal een factuur voor verloren Leeggoed opgemaakt worden door Floréac aan de tarieven hieronder vermeld.
 • Floréac behoudt zich het recht voor om de betreffende tarieven aan te passen aan veranderende kostprijzen van Leeggoed. Zij zal de koper verwittigen van eventuele tariefaanpassingen door publicatie van de prijzen op haar website www.floreac.com.

CONTAINER HUURTARIEVEN

Tarief update :   1 / 9 / 2020

prijzen onder voorbehoud van wijzigingen

I. HUURPRIJZEN

(Prijs per stuk en per dag exclusief BTW ; enkel werkdagen worden in rekening gebracht)

LEEGGOED

Tarief 1

Tarief 2

Tarief 3

 

(daghuur in €/werkdag)

(daghuur in €/werkdag)

(daghuur in €/werkdag

CC-container

0.15

0.25

0.50

CC-plank

0.025

0.04

0.08

Overige

Op aanvraag

Op aanvraag

Op aanvraag

 • Tarief 1 geldt van januari tot en met februari en van juli tot en met december
 • Tarief 2 geldt in maart en in juni
 • Tarief 3 geldt van april tot en met mei

II. VERGOEDINGSTARIEF IN GEVAL VAN VERLIES

In geval van definitief verlies van containers / planken / verlengstukken / … door de koper, zullen door Floréac volgende vergoedingen aangerekend worden:

In geval van verlies

 

CC-container    (container met label)

     85.00 €/st.

CC-Plank         (legplank container)

    10.00 €/st.

Containerverlengstuk

      0.35 €/st.

europaletten

    12.50 €/st.

Hydrobakken

      3.00 €/st.

Bezoek
onze webshop